Tuyên Bố Đức Tin

Dựa trên nền tảng của Kinh thánh, là lời của Đức Chúa Trời, chúng tôi tin rằng:

 • Kinh thánh được viết ra do cảm thúc bởi Chúa. Chúa là tác giả duy nhất của Kinh thánh; Ngài ban mặc khải cho các trưởng tộc, các nhà tiên tri cũng như các sứ đồ, là những người trực tiếp viết nên Kinh thánh.
 • Đức Chúa Trời là Đấng tối cao hằng hữu và thực hữu duy nhất, tồn tại ở ba ngôi: Cha, Con và Thánh Linh
 • Đức Chúa cứu thế Giê-xu Cristo là Con độc nhất của đức Chúa cha, sinh ra bởi một người phụ nữ được Đức Thánh Linh thụ thai. Ngài chịu khổ hình, bị đóng đinh trên thập tự giá Ca-va-ry nhằm thiết lập giao ước mới với Đức Chúa Cha, qua đó ban cho chúng ta con đường dẫn đến sự cứu rỗi. Ngài được chôn và từ cõi chết sống lại sau 3 ngày, thăng thiên và được cất lên ngự bên phải Đức Chúa Cha. Ngài là con đường trung gian duy nhất giữa Đức Chúa Cha và chúng ta.
 • Hội thánh được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh của Chúa
 • Mọi người đều đã phạm tội và thiếu mất vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, một khi chúng ta ăn năn, nhận lãnh phép báp têm bằng nước và bằng Thánh Linh, thay đổi hướng thiện, kết quả xứng đáng với sự ăn năn và đứng vững trong đức tin đến cuối cùng, thì chúng ta có thể nhận được ơn cứu rỗi và sự sống đời đời
 • Tội lỗi của chúng ta được tha thứ bởi Đức Chúa cứu thế Giê-xu Cristo
 • Mỗi thành viên trong Hội thánh có nghĩa vụ: sống cuộc sống thánh khiết, tận hiến cho Chúa, luôn luôn tìm kiếm nhằm đạt được sự toàn hảo
 • Phép báp têm trong Thánh Linh và việc nói tiếng lạ là dấu hiệu của việc nhận lãnh Đức Thánh Linh
 • Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa như một nghi lễ nhằm tưởng nhớ ơn cứu chuộc của Đức Chúa cứu thế Giê-xu Cristo
 • Ngày Chúa từ trời tái lâm để cất Hội thánh lên cùng Ngài, bằng cách chuyển đổi những ai đã bền chí đến cuối cùng cùng những người còn sống thành các thân thể thuộc thiên
 • Người công chính bởi Đức tin sẽ được sống lại để hưởng Cuộc sống Vĩnh hằng, trong khi kẻ tội lỗi phải chịu phán xét đời đời
  • Ân tứ quan trọng mà Đức Thánh linh hoạt động trong Hội thánh là ân tứ nói tiên tri, thông qua đó Chúa dẫn dắt các tín đồ trong cuộc sống của họ
  • Chúa biểu hiện trong Hội thánh thông qua tiên tri, khải tượng và chiêm bao
  • Đức Thánh Linh ban các chức vụ Sứ đồ, Tiên tri, Nhà truyền giảng, Mục sư và Giáo sư với mục đích trang bị Hội thánh của Chúa
  • Giáo lý được Chúa mặc khải cho Đầy tớ (nam hay nữ) của Ngài bởi Lời kêu gọi và Sự hỗ trợ đến từ Đức Chúa Trời dành cho họ
  • Các ân tứ của Đức Thánh linh được nhận lãnh, đánh thức và phát triển thông qua sự đặt tay

Một số các Ân tứ Thuộc linh bao gồm:

  • Ân tứ phân phát Thánh Linh
  • Ân tứ Tiên tri
  • Ân tứ phục vụ
  • Ân tứ dạy dỗ
  • Ân tứ khích lệ
  • Ân tứ ban cho
  • Ân tứ lãnh đạo
  • Ân tứ thương xót
  • Ân tứ làm phép lạ
  • Ân tứ khôn ngoan
  • Ân tứ tri thức
 • Ân tứ đức tin, Ân tứ chữa bệnh
 • Ân tứ phân biệt các linh
 • Ân tứ nói tiếng lạ
 • Ân tứ thông giải tiếng lạ
 • Ân tứ giúp đỡ
 • Ân tứ quản trị
 • Ân tứ đuổi quỷ và cắt bỏ tà thuật
 • Ân tứ chiêm bao
 • Ân tứ khải thị
 • Ân tứ ca hát
 • Ân tứ giải nghĩa chiêm bao

Apps

himnos-app