Home (Vietnam – Tiếng Việt) Hội thánh của Chúa IDMJI
Bản dịch Kinh thánh chính thức: Kinh thánh Bản dịch mới (NVB)

"Hội thánh của Chúa Phụng sự Đấng cứu thế Giê-xu Toàn cầu sử dụng Kinh thánh Bản dịch mới (NVB) như bản dịch chính thức của Kinh thánh trong tiếng Việt.

En el idioma vietnamita, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional hace uso de la biblia The New Vietnamese Bible (NVB) como versión oficial."