Bautismos celebrados en Tumaco, Nariño – Julio de 2015
25 julio, 2015
Bautismos en Toronto – Canadá.
28 julio, 2015