Oświadczenie Wiary


Kościoła Bożego Ministerstwa Jezusa Chrystusa Międzynarodowego

Biorąc Biblię jako podstawę, jako Napisane Słowo Boże, wierzymy:

a. Że Biblia została zainspirowana przez Boga, gdzie On będąc jedynym autorem twórczym, ujawnił swoje przesłanie patriarchom, prorokom i apostołom, przez których była ona napisana.
b. W jedynego Boga, wiekuistego, prawdziwego, nadprzyrodzonego, który składa się z trzech osób zwanych: Ojciec, Syn i Duch Święty.
c. Że Jezus Chrystus jest Jednorodzonym od Ojca, zrodzonym z kobiety, spłodzonym w niej przez dzieło Ducha Świętego, umarł ukrzyżowany na Golgocie zgadzając się na nowe przymierze z Ojcem i dając nam dostęp do Zbawienia, był pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba i siedzi po prawicy Ojca jako nasza jedyna droga i pośrednik pomiedzy Bogiem Ojcem.
d. Że Kościół jest prowadzony przez Ducha Świętego.
e. Że wszyscy zgrzeszyliśmy i zostalimy pozbawieni chwały Boga, jednakże poprzez okazanie skruchy, chrzest w wodzie, chrzest Duchem Świętym, zmiany na lepsze życie, owoce godne upamiętania i trwanie we Wierze aż do końca mamy możliwość dostąpienia Zbawienia i Życia Wiecznego.
f. Że przez Pana Jezusa przychodzi przebaczenie za nasze grzechy.
g. Że życie w świętości, oddanie Bogu, ciągłe szukanie doskonałości, znalezienie jej i postępowanie według niej są powinnością każdego członka Kościoła.
h. W chrzest Duchem Świętym i w mówienie językami jako dowód bycia ochrzczonym.
i. W znaczenie, treść i duchową praktykę Wieczerzy Pańskiej aby pamiętać o Dziele Odkupienia przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
j. W drugie przyjście Jezusa Chrystusa, w obłokach, w którym weźmie ze sobą swój Kościół, przemieniając w ciała niebieskie tych, którzy pozostali i będą żyć w tym momencie.
k. W zmartwychwstanie do Życia Wiecznego dla sprawiedliwych ze względu na wiarę i we wieczne potępienie dla grzeszników.
l. Że główny dar Ducha Świętego, który działa w Kościele to dar Prorokowania, przez który Bóg kieruje życie osób.
m. Że Bóg się objawia Kociołowi poprzez proroctwa, wizje i sny.
n. W posługi Apostołów, Proroków, Ewangelistów, Pasterzy i Nauczycieli, ustanowionych przez Ducha Świętego dla udoskonalenia swojego Kościoła.
o. Że dla Sług lub Służebnic Boga jest ujawniana Doktryna ze wzgledu na Powołanie i Wsparcie Pana.
p. W nakładanie rąk jako środka przyjmowania, przebudzenia i rozwoju darów danych przez Ducha Świętego.
q. Że niektóre z darów Duchowych to:

- Dar przekazywania Ducha Swietego
- Dar Prorokowania
- Dar posługiwania
- Dar nauczania
- Dar napominania
- Dar obdarowywania
- Dar bycia przełożonym
- Dar miłosierdzia
- Dar czynienia cudów
- Dar Mądrosci
- Dar Wiedzy i Poznania
- Dar Wiary, Dary Uzdrawiania
- Dar Rozróżniania Duchów
- Dar Jezyków
- Dar Wykładania Jezyków
- Dar Pomagania
- Dar Zarządzania
- Dar Wyganiania Demonów i przerywania czarów
- Dar snów
- Dar wizji
- Dar śpiewania
- Dar wykładania snów