Iglesia de Chicago, Illinois – Agosto 2015 (Bautismos y Testimonio)
5 agosto, 2015
Testimonio Sanidad de oído, Iglesia Barrio Santa Lucia, Bogotá – Agosto 2015
6 agosto, 2015